Jaarrekening 2017

 

De (financiële) afsluiting van het boekjaar 2017 is afgerond en hieronder treft u een beknopte jaarrekening 2017 aan:

Jaarrekening 2017

Hervormde gemeente Zevenbergen (incl. ontm. geb. Het Anker)

Activa

Passiva

Onroerende zaken

482.000

Kapitaal

472.725

Installaties en inventarissen

18.016

Fondsen

324.956

Voorraden

100

Voorzieningen

64.234

Debiteuren

3.542

Hypotheken en Leningen

280.000

Geldmiddelen

644.249

Crediteuren

5.992

Totaal activa

1.147.907

Totaal passiva

1.147.907

       

De bovenvermelde totaalbedragen zijn als volgt te verdelen:

Toe te rekenen aan de Herv. gem. Zevenbergen (kerk) € 868.234;

Toe te rekenen aan het Ontmoetingsgebouw Het Anker € 279.673.

 

Hervormde gemeente Zevenbergen

Baten

Lasten

Onroerende zaken

1.300

Kerkelijke gebouw(en)

8.685

Rentebaten en dividenden

4.287

Pastoraat

80.952

Bijdragen levend geld

104.539

Kerkdiensten, catechese, etc.

3.179

   

Bijdragen andere organen

7.037

   

Salarissen

1.448

   

Kosten beheer en administratie (lpn)

3.327

   

Rentelasten/bankkosten

291

   

Voordelig resultaat 2017

5.207*

Totaal baten

110.126

Totaal lasten

110.126

* een legaat van € 10.000 is rechtstreeks op de voorziening predikantsplaats geboekt.

 

 

Beknopte jaarrekening diaconie 2017

 

Hieronder volgt een samenvatting van de rekening van baten en lasten van de jaarrekening 2017.

Uitgaven

Bedrag in €

Ontvangsten

Bedrag in €

Lasten onroerende zaken

7.430

Baten onroerende zaken

31.691

Afschrijvingen inventarissen

288

 

 

Lasten kerkdiensten, e.d.

2.254

Rente en dividenden

6.740

Bijdrage andere organen

4.065

 

 

Kosten beheer en adm.

289

Overige baten

1.000

Bankkosten

199

 

 

Diaconaal plaatselijk werk

25.751

 

 

Diaconaal regionaal werk

5.248

Collecten

11.730

Diaconaal wereldwijd

4.831

 

 

Winst lopend boekjaar

806

 

 

Toevoeging fondsen

0

 

 

Totaal

51.161

Totaal

51.161


Namens de Diaconie,

P. van Hoogdalem, diaken-administrateur

 

Baten en Lasten

 

 

Begroting 2016

 

Rekening 2016

 

Rekening 2015

BATEN

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

7.500

8.973

6.

Bijdragen gemeenteleden

98.150

100.563

98.918

Subsidies en overige bijdragen van derden

6.840

7.295

7.233

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

112.490

116.831

112.573

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

 

 

Bestedingen pastoraat (predikant, past. medew.)

88.807

74.650

74.380

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gem. werk

4.250

4.257

3.126

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

7.133

7.380

7.158

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)

23.040

19.095

19.517

Salarissen (overigen)

1.500

1.534

1.550

Lasten beheer, administratie (LRP), bankkst. en rente

1.950

3.752

4.094

Lasten overige eigendommen en inventarissen

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

126.680

110.668

109.825

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat (baten, -/- lasten)

-/-14.190

6.163

2.748

 

 

 

Begroting

 

Begroting 2017

BATEN

 

 

Baten onroerende zaken

1.500

Rentbaten en dividenden

5.500

Opbrengsten uit stichting/ kassen/ fondsen

0

Bijdragen levend geld (kerkbalans/ collecten/ giften)

98.200

Subsidies en overige bijdragen van derden

6.840

 

 

 

Totaal baten

112.040

 

 

 

LASTEN

 

 

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)

 

19.080

Lasten overige eigendommen en inventarissen

0

Afschrijvingen

0

Pastoraat

85.020

Lasten kerkdiensten, catechese en gem. werk

4.250

Verplichtingen aan andere organen binnen de kerk

7.172

Salarissen (overigen)

1.500

Kosten beheer, administratie (LRP)

1.655

Rentelasten/ bankkosten

300

 

 

 

Totaal lasten

118.977

 

 

 

Saldo baten- lasten

-/-6.937

Populaire onderwerpen

Facebook

Binnenkort:

26 mei 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
30 mei 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
31 mei 2019;
, 20:03 - 21:57
JoY
02 juni 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
06 juni 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
09 juni 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
13 juni 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
14 juni 2019;
, 20:03 - 21:57
JoY
16 juni 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
20 juni 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732