ANBI

ANBI-beschikking

Onze kerkelijke gemeente heeft een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw vrijwillige bijdrage, donatie of gift fiscaal aftrekbaar is.

Onze ANBI-gegevens

Hervormde Gemeente Zevenbergen, RSIN nummer: 002595473
Diaconie van de Hervormde Gemeente Zevenbergen, RSIN nummer: 802453326

Contactgegevens

Onze contactgegevens vindt u hier.

Bestuurssamenstelling

Onze kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit een predikant, ouderlingen, jeugdouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeesters. De praeses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkelijke gemeente bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en vertegenwoordigers van ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeesters.

De gegevens van de predikant, voorzitter van de kerkenraad en scriba vindt u tevens op de pagina Contact.

Statuut

Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2013-2016 van de Hervormde Gemeente Zevenbergen is gepubliceerd op de pagina Beleidsplan.

Beloningsbeleid

De kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werkzaamheden pro-deo; predikanten zijn geen werknemer. Eventuele werknemers worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de kerk, te vinden op de landelijke website. Vrijwilligers die het werk overnemen van voorheen betaalde krachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke richtlijnen.

Doelstelling

De doelstelling van de Hervormde Gemeente Zevenbergen is verwoord in het Beleidsplan.

Activiteiten

Op onze website vindt u verslagen en overzichten van onze activiteiten.

Financiele verantwoording

De begroting en de jaarrekening van de Hervormde Gemeente Zevenbergen zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd in kerkblad 't Ankertje en op de website. In de staat van baten en lasten vindt u de financiële verantwoording van de kerkrentmeesters en diaconie van het voorgaande jaar.

Begrotingen

In de staat op de pagina Begroting vindt u de begrotingen voor het komende jaar.

Populaire onderwerpen

Facebook

Binnenkort:

21 juli 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
25 juli 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
26 juli 2019;
, 20:03 - 21:57
JoY
28 juli 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
01 aug 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
04 aug 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
08 aug 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
09 aug 2019;
, 20:03 - 21:57
JoY
11 aug 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
15 aug 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732